Uued eesti keelde tõlgitud keevitusvaldkonda puudutav standardid on:

A

EVS-EN ISO 17639:2022 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Keevisõmbluste makroskoopiline ja mikroskoopiline uuring“

B

EVS-EN ISO 9712:2022 „Mittepurustav katsetamine. NDT personali kvalifikatsioon ja sertifitseerimine“

C

EVS-EN 12732:2022 „Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talitlusnõuded